ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ทะเบียนบุคลากร จำนวน 83 คน

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การปฏิบัติงาน(วันนี้)
2021-09-17
-ผู้บริหาร สพท. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
-ผู้บริหาร สพท. นายประภาส ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
-ผู้บริหาร สพท. นายณรงค์ โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
-ผู้บริหาร สพท. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
-ผู้บริหาร สพท. นายมนตรี ลาดนาเลา เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มอำนวยการ นางสุพัตรา พรมรักษา ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มอำนวยการ นางปาลิดา คำพิชิต นักจัดการงานทั่วไป  
กลุ่มอำนวยการ นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม นักจัดการงานทั่วไป  
กลุ่มอำนวยการ นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ นักจัดการงานทั่วไป  
กลุ่มอำนวยการ นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มอำนวยการ นายภูมิชัย มหาวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มอำนวยการ นางสมปอง จงราช ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มอำนวยการ นายประจวบ สบู่ทอง ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มอำนวยการ นางอรัญญา เมืองโคตร ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มอำนวยการ นายประเดิม เมืองโคตร ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มอำนวยการ นายสายทอง บุทธิจักร ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มอำนวยการ นายสังคม กาหาวงศ์ ช่างไฟฟ้า  
กลุ่มอำนวยการ นายดำรงค์ อินทร์อ่อน ช่างไฟฟ้า  
กลุ่มอำนวยการ นายโกมินทร์ อุระ ช่างไฟฟ้า  
กลุ่มนโยบายและแผน นางนีรนาท ห้วยทราย ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มนโยบายและแผน นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มนโยบายและแผน นายรุ่งเรือง อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มนโยบายและแผน นายชูกิจ พาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มนโยบายและแผน นายราเชนทร์ มหานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุรีพร ที่ดี เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นายวีระเดช กุลวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางทวินันท์ ไชยมาโย นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวอนง เสียงเพราะ นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวพรรมณี นาโสก นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางปราณี เผ่าเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวขวัญกมล นครชัย นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางปาริชาติ รอบคอบ นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางยุพา ทิพย์นาคคำ เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาววิไลพร ยืนยั่ง นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายณรงค์เดช แสนโสม นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพรวีนัส ทองสิน นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวณัฐนันท์ มานิตย์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายอดิศร ก้อนคำ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางศิริกาญจนารัตน์ พละศึก ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางทองพูล งามขำ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางเณริศรา ว่องไว ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ มีสติ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายจีรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอรพร คนสนิท ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายชยา ภาคภูมิ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวนิศรา แสงทอง ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพิมสุภางค์ นามบุตร ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปาริชาติ พันพั่ว เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวรินดา แสนเวียน นักวิชาการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางดวงฤดี เผ่าภูไทย นักวิชาการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางอโณทัย ยืนยั่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม นักวิชาการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางดาวสวรรค์ สารีแผลง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวสุวรรณา สุขเสถียรโชค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวบัวจัน ซาเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ นักวิชาการพัสดุ  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายประสิทธิ์ สุยอย ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวภัทฐราพร บุญสอาด ลูกจ้างชั่วคราว  
หน่วยตรวจสอบภายใน นายประสพสุข จันเต็ม ผู้อำนวยการกลุ่ม  
หน่วยตรวจสอบภายใน นายราเมศ โภคสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพงษ์เศรษฐ ห้วยทราย ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสุวิทย์ จักสุมาศ ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มกฎหมายและคดี นายอภิชาติ เสียงล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มกฎหมายและคดี นายพิศาล แก้วสพาน นิติกร