วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย000528507 -21
ระดับประถมศึกษา0001,5651,514 -51
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น000182179 -3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม0002,2752,200 -75