วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย0005,8745,772 -102
ระดับประถมศึกษา00020,65020,059 -591
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0003,2993,070 -229
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม00029,82328,901 -922
ห้องเรียน0002,2752,200 -75