สพป.มุกดาหาร..


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17771148
3%
236:1
อนุบาล 21,4571,4122,869
49%
24312:1
อนุบาล 31,4651,3942,859
49%
24512:1
ระดับปฐมวัย2,9992,8775,876
20%
51111:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6231,5703,193
15%
25013:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,5831,5863,169
15%
25313:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,6811,5853,266
16%
25013:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,0011,8753,876
19%
25615:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,8941,7733,667
18%
25514:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,7991,6473,446
17%
25314:1
ระดับประถมศึกษา10,58110,03620,617
69%
1,51714:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16465151,161
36%
6019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25864291,015
31%
6117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35914801,071
33%
6018:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,8231,4243,247
11%
18118:1
รวมทั้งสิ้น15,40314,33729,740
100%
2,20913:1