จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Version.