ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่าย???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (?????)???????????????????????????????????????????????????????????????รวม
49010001 บ้านกุดแข้เมืองมุกดาหารกุดแข้เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 109000010011
49010002 บ้านกุดแข้ใต้เมืองมุกดาหารกุดแข้เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 00301100005
49010003 บ้านดงยางนันทวันเมืองมุกดาหารกุดแข้เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 10300001016
49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 1116021010022
49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 1012000010014
49010006 บ้านคำป่าหลายเมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 108000010010
49010007 บ้านนาคำน้อย2เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 105101110010
49010008 บ้านนาตะแบง1เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 1013101011018
49010009 บ้านนาสองห้องเมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 10400101007
49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอเมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 10800000009
49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยาเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 1010010010013
49010012 บ้านคำเขืองเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 10500001007
49010013 บ้านคำเม็กเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 00100000012
49010014 บ้านโค้งสำราญเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 10401101008
49010015 บ้านดงมันเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 00500001006
49010016 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุงเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 10201101006
49010017 บ้านพรานอ้นเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 00500001118
49010018 บ้านเหล่าครามเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 2017000020021
49010019 บ้านเหมืองบ่าเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 00000001012
49010020 บ้านนาดี2เมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 00101001014
49010021 บ้านสงเปือยเหนือเมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 1010000010012
49010022 ห้วยยางจอมมณีเมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 10400001006
49010023 บ้านไร่เมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 00200011004
49010024 บ้านดงมอนเมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 108000010010
49010025 บ้านดงเย็นเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 1010000010012
49010026 บ้านคำบง2เมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 00000001001
49010027 บ้านโคกขามเลียนเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 1110001010014
49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 107110110012
49010029 บ้านป่งโพนเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 1014100010017
49010030 บ้านโพนสวางเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 1012000010014
49010031 บ้านสามขัวเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 118000010011
49010032 บ้านหนองแคนนาจานเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 109000010011
49010033 บ้านบุ่งอุทัยเมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 10100001003
49010034 "บ้านส้มป่อย ""รอดนุกูล"""เมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 1015001010018
49010035 บ้านท่าไค้เมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 1010001020014
49010036 บ้านโนนศรีเมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 10800000009
49010037 บ้านป่งเปือยเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 1014001010017
49010038 บ้านนาโด่เมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 10600001008
49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์เมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 108000010010
49010040 ชุมชนนาโสกเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 109000010011
49010041 บ้านหนองน้ำเต้าเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 10300201007
49010042 บ้านนาหัวภูเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 10300101006
49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ดเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 10600001008
49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือยเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 10601001009
49010045 บ้านดอนม่วยเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 30100101006
49010046 บ้านหนองแอกเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 10700001009
49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 10601001009
49010048 บ้านหนองหอยป่าหวายเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 1014000010016
49010049 บ้านป่าหวายเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 10500000006
49010050 บ้านพังคองเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 1010000010012
49010051 บ้านสงเปือยเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 1010000010012
49010052 บ้านหนองบัวเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 10401100007
49010053 บ้านหนองแวงเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 1014001100017
49010054 บ้านโคก1เมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 10501001008
49010055 บ้านคำผึ้งเมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 00410101007
49010056 บ้านจอมมณีใต้เมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 00201101016
49010057 ไตรมิตรวิทยาคมเมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 108000010010
49010058 บ้านโนนตูมเมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 00100000001
49010059 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์)เมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 00510001007
49010060 บ้านหนองไผ่เมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 10302001007
49010061 บ้านนาถ่อนเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 109000011012
49010062 บ้านนาโสกน้อยเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 10400001006
49010063 ชุมชนโพนทรายเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 00800001009
49010064 บ้านม่วงหักเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 00300001004
49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์เมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 108000010010
49010066 คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนาเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 00000000000
49010067 คำฮีเบญจวิทย์เมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 1014000010016
49010068 บ้านแก่นเต่าเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 10500001007
49010069 คำสายทองวิทยาเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 00201000003
49010070 บ้านกุดโง้งเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 107000011010
49010071 บ้านดานคำเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 10200101005
49010072 นาคำน้อยวิทยาเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 10501001008
49010073 เมืองใหม่เมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 1010000010012
49010074 บ้านศูนย์ไหมเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 1010100010013
49010075 บ้านนาโปน้อยเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 20100001004
49010076 มุกดาลัยเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 1240000111046
49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 107001010010
49010078 อนุบาลมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 1045000110048
49010079 ชุมชนศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารศรีบุญเรืองเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 107000010110
49010080 คำแฮดประชาสรรค์นิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 107010011011
49010081 บ้านนาหลวง2นิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 10400000005
49010082 บ้านบะนิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 10500101008
49010083 บ้านป่าแดงนิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 10200001004
49010084 บ้านหนองสระพังนิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 10500101008
49010085 บ้านอุ่มไผ่นิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 00200101015
49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อยนิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 1011000010013
49010087 บ้านคำบง1นิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 1018000010020
49010088 บ้านคำพอก2นิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 00110000002
49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์นิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 1024000010026
49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวนนิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 00000000000
49010091 บ้านห้วยกอก1นิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 10301010006
49010092 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์นิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 108010011012
49010093 บ้านนากอกนิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 10400001006
49010094 บ้านนาสองเหมืองนิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 1010000011013
49010095 บ้านน้ำเที่ยง2นิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 00100000001
49010096 บ้านนาอุดมนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 1010000020013
49010097 บ้านขอนแก่นนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 108000011112
49010098 บ้านคำไหลนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 106020010010
49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓นิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0012000010013
49010100 บ้านป่าเตยนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 1014000011017
49010101 บ้านโนนเกษมนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 10400011108
49010102 บ้านภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 1013000010015
49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 10400001006
49010104 บ้านคำสร้อยนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 1018000020021
49010105 บ้านด่านมนนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 00201000003
49010106 บ้านคำนางโอกนิคมคำสร้อยร่มเกล้าเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 1010001100013
49010107 บ้านหนองนกเขียนนิคมคำสร้อยร่มเกล้าเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 10100101004
49010108 บ้านนิคมร่มเกล้านิคมคำสร้อยร่มเกล้าเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 10500001007
49010109 ป่งแดงวิทยาคมนิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 1014000010016
49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่านนิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 108000010010
49010111 บ้านโนนสะอาด2นิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 00400010005
49010112 หนองข่าประชาอุทิศนิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 10601100009
49010113 บ้านหนองแวงใหญ่นิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 109000010011
49010114 ชุมชนดอนตาลดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 1012001111017
49010115 บ้านนาม่วงดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 10300100005
49010116 บ้านโพนสว่างดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 109000010011
49010117 บ้านห้วยกอก2ดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 10500001007
49010118 นาสะเม็งวิทยาดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 1015000011018
49010119 บ้านโคกพัฒนาดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 105004011012
49010120 บ้านนาสะโนดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 108011000011
49010121 นาหว้าประชาสรรค์ดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 1014000110017
49010122 บ้านหนองกระยังดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 00200211017
49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนาดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 10402101009
49010124 บ้านแก้ง2ดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 00301001016
49010125 บ้านคำดู่ดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 10401001007
49010126 บ้านดงดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 106011010010
49010127 บ้านนาคำน้อย1ดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 10600011009
49010128 บ้านภูวงดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 00200011015
49010129 บ้านภูล้อมดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 10600101009
49010130 บ้านหนองบอนดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 106011011011
49010131 บ้านบาก2ดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 1015003211023
49010132 บ้านนายางดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 106003010011
49010133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยาดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 1014000110017
49010134 บ้านห้วยทราย2ดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 008000010110
49010135 บ้านหนองเม็กดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 1013000111017
49010136 บ้านนาทามดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 1015001011019
49010137 บ้านนาป่งดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 109000010011
49010138 บ้านนามนดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 10301101007
49010139 บ้านโนนสวาทดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 1014000110017
49010140 ชุมชนโพธิ์ไทรดอนตาลโพธิ์ไทรเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 108010111013
49010141 บ้านนาโพธิ์ดอนตาลโพธิ์ไทรเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 1012010121018
49010142 บ้านโคกหนองหล่มดอนตาลโพธิ์ไทรเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 1013010000015
49010143 บ้านเหล่าหมีดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 1012000010115
49010144 บ้านโคกสว่าง1ดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 106110010010
49010145 บ้านเหล่าแขมทองดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 00200000002
49010146 บ้านท่าห้วยคำดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 10300001016
49010147 บ้านนายอดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 00311001107
49010148 บ้านป่าพยอมดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 00411101008
49010149 สยามกลการ4ดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 1012000110015
49010150 บ้านกกตูมดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 1012000010014
49010151 บ้านแก้งนางดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 1017000010019
49010152 บ้านขัวสูงดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 10302001007
49010153 บ้านนาหินกองดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 108000110011
49010154 บ้านปากช่องดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 00000001001
49010155 สยามกลการ 5ดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 00000000000
49010156 บ้านสานแว้ดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 1011000010013
49010157 หมู่บ้านป่าไม้ดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 10401011008
49010158 บ้านชะโนด 2ดงหลวงชะโนดน้อยเครือข่ายฯดงหลวง 1012000010014
49010159 บ้านหนองยางดงหลวงชะโนดน้อยเครือข่ายฯดงหลวง 1018001010021
49010160 บ้านย้อมพัฒนาดงหลวงชะโนดน้อยเครือข่ายฯดงหลวง 106020010010
49010161 บ้านโสกดงหลวงดงหลวงเครือข่ายฯดงหลวง 1011000011014
49010162 บ้านเปียดดงหลวงดงหลวงเครือข่ายฯดงหลวง 1010100011014
49010163 บ้านโพนแดงดงหลวงดงหลวงเครือข่ายฯดงหลวง 108003000012
49010164 บ้านดงหลวงดงหลวงดงหลวงเครือข่ายฯดงหลวง 1010021211018
49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 10500201009
49010166 บ้านนาหลักดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 11302020009
49010167 บ้านฝั่งแดงดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 1014010011018
49010168 บ้านมะนาวดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 10401001108
49010169 บ้านหนองคองดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 1010010010013
49010170 พระราชทานบ้านหนองหมูดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 10501000007
49010171 บ้านโพนไฮดงหลวงหนองแคนเครือข่ายฯดงหลวง 107003010012
49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาวดงหลวงดงหลวงเครือข่ายฯดงหลวง 00000000000
49010173 บ้านก้านเหลืองดงดงหลวงหนองแคนเครือข่ายฯดงหลวง 00400001016
49010174 ร่มเกล้าดงหลวงหนองแคนเครือข่ายฯดงหลวง 1016003110022
49010175 ชุมชนบ้านหนองบัวดงหลวงหนองบัวเครือข่ายฯดงหลวง 1011000010013
49010176 บ้านน้ำบ่อดงดงหลวงหนองบัวเครือข่ายฯดงหลวง 00201001004
49010177 บ้านเหล่าดงดงหลวงหนองบัวเครือข่ายฯดงหลวง 103021120010
49010178 บ้านหนองหนาวดงหลวงหนองบัวเครือข่ายฯดงหลวง 10600101009
49010179 ชุมชนบ้านคำชะอีคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 107001010010
49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 00300001004
49010181 บ้านแก้งช้างเนียมคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 00300000003
49010182 บ้านนาปุ่งคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 00000000011
49010183 บ้านโนนสว่าง1คำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 10500001007
49010184 บ้านหนองกะปาดคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 20300001006
49010185 "วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ""ราษฎร์ประสงค์"""คำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 109010110114
49010186 บ้านกลางคำชะอีคำบกเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 10300002017
49010187 คำบกราษฎร์นุกูลคำชะอีคำบกเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 10600001008
49010188 บ้านบาก1คำชะอีคำบกเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 00100000012
49010189 บ้านห้วยลำโมงคำชะอีคำบกเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 10201001016
49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501คำชะอีน้ำเที่ยงเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 1022000010024
49010191 "บ้านหนองเอี่ยนดง""ราษฎร์สงเคราะห์"""คำชะอีน้ำเที่ยงเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 1012001010015
49010192 ห้วยตาเปอะคำชะอีบ้านค้อเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 1013000010015
49010193 "บ้านค้อ ""บ้านค้อวิทยาคาร"""คำชะอีบ้านค้อเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 10601001009
49010194 บ้านโคก2คำชะอีบ้านค้อเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 10400101007
49010195 บ้านดงยาง1คำชะอีบ้านค้อเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 10510101009
49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)คำชะอีบ้านค้อเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 10201001005
49010197 บ้านโนนสังข์ศรีคำชะอีบ้านซ่งเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 1013002000016
49010198 บ้านซ่งคำชะอีบ้านซ่งเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 1010000010012
49010199 บ้านม่วงคำชะอีบ้านเหล่าเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 01301001006
49010200 บ้านแมดคำชะอีบ้านเหล่าเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 00500001006
49010201 บ้านเหล่าคำชะอีบ้านเหล่าเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 1013100011017
49010202 บ้านหนองสระพังทองคำชะอีโพนงามเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 00202101017
49010203 บ้านดอนป่าแคนคำชะอีโพนงามเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 00100011014
49010204 บ้านตูมหวานคำชะอีโพนงามเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 109000010011
49010205 บ้านแฝกคำชะอีโพนงามเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 10600101009
49010206 บ้านโพนงามคำชะอีโพนงามเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 1010000111014
49010207 บ้านนาหลวง1คำชะอีหนองเอี่ยนเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 00200000002
49010208 บ้านหนองบงคำชะอีหนองเอี่ยนเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 107010110011
49010209 บ้านหนองเอี่ยนคำชะอีหนองเอี่ยนเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 1014001011018
49010210 บ้านโคกสว่าง2คำชะอีเหล่าสร้างถ่อเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 10500101109
49010211 บ้านหนองไฮคำชะอีเหล่าสร้างถ่อเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 00400000116
49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อคำชะอีเหล่าสร้างถ่อเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 008001010010
49010213 เมืองพาลุกากรภูมิหว้านใหญ่ชะโนดเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 00601001019
49010214 บ้านชะโนด 1หว้านใหญ่ชะโนดเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 1014011020019
49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษาหว้านใหญ่ดงหมูเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 1014002110019
49010216 บ้านขามป้อมหว้านใหญ่บางทรายน้อยเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 1012000010014
49010217 บ้านทรายทองหว้านใหญ่บางทรายน้อยเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 20410001008
49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อยหว้านใหญ่บางทรายน้อยเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 109100010012
49010219 บ้านสองคอนหว้านใหญ่ป่งขามเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 1011000010013
49010220 บ้านป่งขามหว้านใหญ่ป่งขามเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 00200011015
49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคมหว้านใหญ่ป่งขามเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 10500200008
49010222 บ้านนาดีโคกสวาทหว้านใหญ่ป่งขามเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 10500201009
49010223 บ้านหว้านใหญ่หว้านใหญ่หว้านใหญ่เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 1011000010013
49010224 บ้านหนองผือดอนม่วงหว้านใหญ่หว้านใหญ่เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 105022010011
49010225 บ้านหว้านน้อยหว้านใหญ่หว้านใหญ่เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 106010011010
49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้างหว้านใหญ่หว้านใหญ่เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 1010000111014
49010227 บ้านโนนสว่าง 2หว้านใหญ่หว้านใหญ่เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 10400101007
49010228 บ้านโนนยางหนองสูงโนนยางเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 1011000000012
49010229 บ้านคำพอก 1หนองสูงโนนยางเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 10700001009
49010230 บ้านงิ้วหนองสูงโนนยางเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 1014001110018
49010231 บ้านวังนองหนองสูงโนนยางเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 10300001005
49010232 บ้านหนองโอใหญ่หนองสูงโนนยางเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 106011110011
49010233 บ้านคำพี้หนองสูงบ้านเป้าเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 10301001006
49010234 บ้านเป้าป่าแสดหนองสูงบ้านเป้าเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 109000010011
49010235 บ้านภูหนองสูงบ้านเป้าเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 10211101007
49010236 บ้านวังไฮหนองสูงภูวงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 10500001007
49010237 บ้านนาตะแบง 2หนองสูงภูวงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 00300110005
49010238 บ้านบุ่งหนองสูงภูวงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 1010000011013
49010239 บ้านโคกกลางหนองสูงหนองสูงใต้เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 10200101106
49010240 บ้านแวงหนองสูงหนองสูงใต้เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 108001210013
49010241 บ้านโคกหินกองหนองสูงหนองสูงใต้เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 10301000005
49010242 บ้านหลุบปึ้งหนองสูงหนองสูงใต้เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 10300002006
49010243 บ้านเหล่าน้อยหนองสูงหนองสูงใต้เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 00100001013
49010244 บ้านนาหนองแคนหนองสูงหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 00310001016
49010245 บ้านคันแทหนองสูงหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 00200000002
49010246 ชุมชนเมืองหนองสูงหนองสูงหนองสูงเหนือเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 1010000010012
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT