ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายรวม
49010001 บ้านกุดแข้เมืองมุกดาหารกุดแข้เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010002 บ้านกุดแข้ใต้เมืองมุกดาหารกุดแข้เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010003 บ้านดงยางนันทวันเมืองมุกดาหารกุดแข้เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010006 บ้านคำป่าหลายเมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010007 บ้านนาคำน้อย2เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010008 บ้านนาตะแบง1เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010009 บ้านนาสองห้องเมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอเมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยาเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010012 บ้านคำเขืองเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010013 บ้านคำเม็กเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010014 บ้านโค้งสำราญเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010015 บ้านดงมันเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010016 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุงเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010017 บ้านพรานอ้นเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010018 บ้านเหล่าครามเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010019 บ้านเหมืองบ่าเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010020 บ้านนาดี2เมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010021 บ้านสงเปือยเหนือเมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010022 ห้วยยางจอมมณีเมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010023 บ้านไร่เมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010024 บ้านดงมอนเมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010025 บ้านดงเย็นเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010026 บ้านคำบง2เมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010027 บ้านโคกขามเลียนเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010029 บ้านป่งโพนเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010030 บ้านโพนสวางเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010031 บ้านสามขัวเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010032 บ้านหนองแคนนาจานเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010033 บ้านบุ่งอุทัยเมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010034 "บ้านส้มป่อย ""รอดนุกูล"""เมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010035 บ้านท่าไค้เมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010036 บ้านโนนศรีเมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010037 บ้านป่งเปือยเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010038 บ้านนาโด่เมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์เมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010040 ชุมชนนาโสกเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010041 บ้านหนองน้ำเต้าเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010042 บ้านนาหัวภูเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ดเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือยเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010045 บ้านดอนม่วยเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010046 บ้านหนองแอกเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010048 บ้านหนองหอยป่าหวายเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010049 บ้านป่าหวายเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010050 บ้านพังคองเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010051 บ้านสงเปือยเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010052 บ้านหนองบัวเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010053 บ้านหนองแวงเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010054 บ้านโคก1เมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010055 บ้านคำผึ้งเมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010056 บ้านจอมมณีใต้เมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010057 ไตรมิตรวิทยาคมเมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010058 บ้านโนนตูมเมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010059 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์)เมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010060 บ้านหนองไผ่เมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010061 บ้านนาถ่อนเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010062 บ้านนาโสกน้อยเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010063 ชุมชนโพนทรายเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010064 บ้านม่วงหักเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์เมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010066 คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนาเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010067 คำฮีเบญจวิทย์เมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010068 บ้านแก่นเต่าเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010069 คำสายทองวิทยาเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010070 บ้านกุดโง้งเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010071 บ้านดานคำเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010072 นาคำน้อยวิทยาเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010073 เมืองใหม่เมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010074 บ้านศูนย์ไหมเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010075 บ้านนาโปน้อยเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010076 มุกดาลัยเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010078 อนุบาลมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010079 ชุมชนศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารศรีบุญเรืองเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010080 คำแฮดประชาสรรค์นิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010081 บ้านนาหลวง2นิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010082 บ้านบะนิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010083 บ้านป่าแดงนิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010084 บ้านหนองสระพังนิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010085 บ้านอุ่มไผ่นิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อยนิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010087 บ้านคำบง1นิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010088 บ้านคำพอก2นิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์นิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวนนิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010091 บ้านห้วยกอก1นิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010092 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์นิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010093 บ้านนากอกนิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010094 บ้านนาสองเหมืองนิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010095 บ้านน้ำเที่ยง2นิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010096 บ้านนาอุดมนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010097 บ้านขอนแก่นนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010098 บ้านคำไหลนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓นิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010100 บ้านป่าเตยนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010101 บ้านโนนเกษมนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010102 บ้านภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010104 บ้านคำสร้อยนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010105 บ้านด่านมนนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010106 บ้านคำนางโอกนิคมคำสร้อยร่มเกล้าเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010107 บ้านหนองนกเขียนนิคมคำสร้อยร่มเกล้าเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010108 บ้านนิคมร่มเกล้านิคมคำสร้อยร่มเกล้าเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010109 ป่งแดงวิทยาคมนิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่านนิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010111 บ้านโนนสะอาด2นิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010112 หนองข่าประชาอุทิศนิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010113 บ้านหนองแวงใหญ่นิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010114 ชุมชนดอนตาลดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010115 บ้านนาม่วงดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010116 บ้านโพนสว่างดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010117 บ้านห้วยกอก2ดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010118 นาสะเม็งวิทยาดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010119 บ้านโคกพัฒนาดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010120 บ้านนาสะโนดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010121 นาหว้าประชาสรรค์ดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010122 บ้านหนองกระยังดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนาดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010124 บ้านแก้ง2ดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010125 บ้านคำดู่ดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010126 บ้านดงดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010127 บ้านนาคำน้อย1ดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010128 บ้านภูวงดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010129 บ้านภูล้อมดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010130 บ้านหนองบอนดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010131 บ้านบาก2ดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010132 บ้านนายางดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยาดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010134 บ้านห้วยทราย2ดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010135 บ้านหนองเม็กดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010136 บ้านนาทามดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010137 บ้านนาป่งดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010138 บ้านนามนดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010139 บ้านโนนสวาทดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010140 ชุมชนโพธิ์ไทรดอนตาลโพธิ์ไทรเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010141 บ้านนาโพธิ์ดอนตาลโพธิ์ไทรเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010142 บ้านโคกหนองหล่มดอนตาลโพธิ์ไทรเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010143 บ้านเหล่าหมีดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010144 บ้านโคกสว่าง1ดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010145 บ้านเหล่าแขมทองดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010146 บ้านท่าห้วยคำดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010147 บ้านนายอดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010148 บ้านป่าพยอมดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010149 สยามกลการ4ดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010150 บ้านกกตูมดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010151 บ้านแก้งนางดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010152 บ้านขัวสูงดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010153 บ้านนาหินกองดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010154 บ้านปากช่องดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010155 สยามกลการ 5ดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010156 บ้านสานแว้ดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010157 หมู่บ้านป่าไม้ดงหลวงกกตูมเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010158 บ้านชะโนด 2ดงหลวงชะโนดน้อยเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010159 บ้านหนองยางดงหลวงชะโนดน้อยเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010160 บ้านย้อมพัฒนาดงหลวงชะโนดน้อยเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010161 บ้านโสกดงหลวงดงหลวงเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010162 บ้านเปียดดงหลวงดงหลวงเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010163 บ้านโพนแดงดงหลวงดงหลวงเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010164 บ้านดงหลวงดงหลวงดงหลวงเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010166 บ้านนาหลักดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010167 บ้านฝั่งแดงดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010168 บ้านมะนาวดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010169 บ้านหนองคองดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010170 พระราชทานบ้านหนองหมูดงหลวงพังแดงเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010171 บ้านโพนไฮดงหลวงหนองแคนเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาวดงหลวงดงหลวงเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010173 บ้านก้านเหลืองดงดงหลวงหนองแคนเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010174 ร่มเกล้าดงหลวงหนองแคนเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010175 ชุมชนบ้านหนองบัวดงหลวงหนองบัวเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010176 บ้านน้ำบ่อดงดงหลวงหนองบัวเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010177 บ้านเหล่าดงดงหลวงหนองบัวเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010178 บ้านหนองหนาวดงหลวงหนองบัวเครือข่ายฯดงหลวง 0
49010179 ชุมชนบ้านคำชะอีคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010181 บ้านแก้งช้างเนียมคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010182 บ้านนาปุ่งคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010183 บ้านโนนสว่าง1คำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010184 บ้านหนองกะปาดคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010185 "วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ""ราษฎร์ประสงค์"""คำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010186 บ้านกลางคำชะอีคำบกเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010187 คำบกราษฎร์นุกูลคำชะอีคำบกเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010188 บ้านบาก1คำชะอีคำบกเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010189 บ้านห้วยลำโมงคำชะอีคำบกเครือข่ายฯคำชะอีคำบก 0
49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501คำชะอีน้ำเที่ยงเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 0
49010191 "บ้านหนองเอี่ยนดง""ราษฎร์สงเคราะห์"""คำชะอีน้ำเที่ยงเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 0
49010192 ห้วยตาเปอะคำชะอีบ้านค้อเครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 0
49010193 "บ้านค้อ ""บ้านค้อวิทยาคาร"""คำชะอีบ้านค้อเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010194 บ้านโคก2คำชะอีบ้านค้อเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010195 บ้านดงยาง1คำชะอีบ้านค้อเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)คำชะอีบ้านค้อเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010197 บ้านโนนสังข์ศรีคำชะอีบ้านซ่งเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 0
49010198 บ้านซ่งคำชะอีบ้านซ่งเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 0
49010199 บ้านม่วงคำชะอีบ้านเหล่าเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 0
49010200 บ้านแมดคำชะอีบ้านเหล่าเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 0
49010201 บ้านเหล่าคำชะอีบ้านเหล่าเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 0
49010202 บ้านหนองสระพังทองคำชะอีโพนงามเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010203 บ้านดอนป่าแคนคำชะอีโพนงามเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010204 บ้านตูมหวานคำชะอีโพนงามเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010205 บ้านแฝกคำชะอีโพนงามเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010206 บ้านโพนงามคำชะอีโพนงามเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010207 บ้านนาหลวง1คำชะอีหนองเอี่ยนเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010208 บ้านหนองบงคำชะอีหนองเอี่ยนเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010209 บ้านหนองเอี่ยนคำชะอีหนองเอี่ยนเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0
49010210 บ้านโคกสว่าง2คำชะอีเหล่าสร้างถ่อเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 0
49010211 บ้านหนองไฮคำชะอีเหล่าสร้างถ่อเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 0
49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อคำชะอีเหล่าสร้างถ่อเครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 0
49010213 เมืองพาลุกากรภูมิหว้านใหญ่ชะโนดเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010214 บ้านชะโนด 1หว้านใหญ่ชะโนดเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษาหว้านใหญ่ดงหมูเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010216 บ้านขามป้อมหว้านใหญ่บางทรายน้อยเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010217 บ้านทรายทองหว้านใหญ่บางทรายน้อยเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อยหว้านใหญ่บางทรายน้อยเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010219 บ้านสองคอนหว้านใหญ่ป่งขามเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010220 บ้านป่งขามหว้านใหญ่ป่งขามเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคมหว้านใหญ่ป่งขามเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010222 บ้านนาดีโคกสวาทหว้านใหญ่ป่งขามเครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010223 บ้านหว้านใหญ่หว้านใหญ่หว้านใหญ่เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010224 บ้านหนองผือดอนม่วงหว้านใหญ่หว้านใหญ่เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010225 บ้านหว้านน้อยหว้านใหญ่หว้านใหญ่เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้างหว้านใหญ่หว้านใหญ่เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010227 บ้านโนนสว่าง 2หว้านใหญ่หว้านใหญ่เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 0
49010228 บ้านโนนยางหนองสูงโนนยางเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 0
49010229 บ้านคำพอก 1หนองสูงโนนยางเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 0
49010230 บ้านงิ้วหนองสูงโนนยางเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 0
49010231 บ้านวังนองหนองสูงโนนยางเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 0
49010232 บ้านหนองโอใหญ่หนองสูงโนนยางเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 0
49010233 บ้านคำพี้หนองสูงบ้านเป้าเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010234 บ้านเป้าป่าแสดหนองสูงบ้านเป้าเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010235 บ้านภูหนองสูงบ้านเป้าเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010236 บ้านวังไฮหนองสูงภูวงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010237 บ้านนาตะแบง 2หนองสูงภูวงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010238 บ้านบุ่งหนองสูงภูวงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010239 บ้านโคกกลางหนองสูงหนองสูงใต้เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010240 บ้านแวงหนองสูงหนองสูงใต้เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010241 บ้านโคกหินกองหนองสูงหนองสูงใต้เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010242 บ้านหลุบปึ้งหนองสูงหนองสูงใต้เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010243 บ้านเหล่าน้อยหนองสูงหนองสูงใต้เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 0
49010244 บ้านนาหนองแคนหนองสูงหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 0
49010245 บ้านคันแทหนองสูงหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 0
49010246 ชุมชนเมืองหนองสูงหนองสูงหนองสูงเหนือเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 0
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT