ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายรวม
49010001 บ้านกุดแข้เมืองมุกดาหารกุดแข้เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010002 บ้านกุดแข้ใต้เมืองมุกดาหารกุดแข้เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010003 บ้านดงยางนันทวันเมืองมุกดาหารกุดแข้เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010006 บ้านคำป่าหลายเมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010007 บ้านนาคำน้อย2เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010008 บ้านนาตะแบง1เมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010009 บ้านนาสองห้องเมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอเมืองมุกดาหารคำป่าหลายเครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยาเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010012 บ้านคำเขืองเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010013 บ้านคำเม็กเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010014 บ้านโค้งสำราญเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010015 บ้านดงมันเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010016 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุงเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010017 บ้านพรานอ้นเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010018 บ้านเหล่าครามเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010019 บ้านเหมืองบ่าเมืองมุกดาหารคำอาฮวนเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010020 บ้านนาดี2เมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010021 บ้านสงเปือยเหนือเมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010022 ห้วยยางจอมมณีเมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010023 บ้านไร่เมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010024 บ้านดงมอนเมืองมุกดาหารดงมอนเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010025 บ้านดงเย็นเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010026 บ้านคำบง2เมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010027 บ้านโคกขามเลียนเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010029 บ้านป่งโพนเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010030 บ้านโพนสวางเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010031 บ้านสามขัวเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010032 บ้านหนองแคนนาจานเมืองมุกดาหารดงเย็นเครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 0
49010033 บ้านบุ่งอุทัยเมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010034 "บ้านส้มป่อย ""รอดนุกูล"""เมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010035 บ้านท่าไค้เมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010036 บ้านโนนศรีเมืองมุกดาหารนาสีนวนเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010037 บ้านป่งเปือยเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010038 บ้านนาโด่เมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์เมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010040 ชุมชนนาโสกเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010041 บ้านหนองน้ำเต้าเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010042 บ้านนาหัวภูเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ดเมืองมุกดาหารนาโสกเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือยเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010045 บ้านดอนม่วยเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010046 บ้านหนองแอกเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010048 บ้านหนองหอยป่าหวายเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0
49010049 บ้านป่าหวายเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010050 บ้านพังคองเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010051 บ้านสงเปือยเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010052 บ้านหนองบัวเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010053 บ้านหนองแวงเมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010054 บ้านโคก1เมืองมุกดาหารบ้านโคกเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010055 บ้านคำผึ้งเมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010056 บ้านจอมมณีใต้เมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010057 ไตรมิตรวิทยาคมเมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010058 บ้านโนนตูมเมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010059 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์)เมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010060 บ้านหนองไผ่เมืองมุกดาหารผึ่งแดดเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 0
49010061 บ้านนาถ่อนเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010062 บ้านนาโสกน้อยเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010063 ชุมชนโพนทรายเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010064 บ้านม่วงหักเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์เมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010066 คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนาเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010067 คำฮีเบญจวิทย์เมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010068 บ้านแก่นเต่าเมืองมุกดาหารโพนทรายเครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 0
49010069 คำสายทองวิทยาเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010070 บ้านกุดโง้งเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010071 บ้านดานคำเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010072 นาคำน้อยวิทยาเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010073 เมืองใหม่เมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010074 บ้านศูนย์ไหมเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010075 บ้านนาโปน้อยเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010076 มุกดาลัยเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010078 อนุบาลมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010079 ชุมชนศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารศรีบุญเรืองเครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 0
49010080 คำแฮดประชาสรรค์นิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010081 บ้านนาหลวง2นิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010082 บ้านบะนิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010083 บ้านป่าแดงนิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010084 บ้านหนองสระพังนิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010085 บ้านอุ่มไผ่นิคมคำสร้อยกกแดงเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อยนิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010087 บ้านคำบง1นิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010088 บ้านคำพอก2นิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์นิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวนนิคมคำสร้อยโชคชัยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010091 บ้านห้วยกอก1นิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010092 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์นิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010093 บ้านนากอกนิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010094 บ้านนาสองเหมืองนิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010095 บ้านน้ำเที่ยง2นิคมคำสร้อยนากอกเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010096 บ้านนาอุดมนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010097 บ้านขอนแก่นนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010098 บ้านคำไหลนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓นิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010100 บ้านป่าเตยนิคมคำสร้อยนาอุดมเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010101 บ้านโนนเกษมนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010102 บ้านภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010104 บ้านคำสร้อยนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010105 บ้านด่านมนนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 0
49010106 บ้านคำนางโอกนิคมคำสร้อยร่มเกล้าเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010107 บ้านหนองนกเขียนนิคมคำสร้อยร่มเกล้าเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010108 บ้านนิคมร่มเกล้านิคมคำสร้อยร่มเกล้าเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 0
49010109 ป่งแดงวิทยาคมนิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่านนิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010111 บ้านโนนสะอาด2นิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010112 หนองข่าประชาอุทิศนิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010113 บ้านหนองแวงใหญ่นิคมคำสร้อยหนองแวงเครือข่ายฯธารบังอี่ 0
49010114 ชุมชนดอนตาลดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010115 บ้านนาม่วงดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010116 บ้านโพนสว่างดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010117 บ้านห้วยกอก2ดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010118 นาสะเม็งวิทยาดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010119 บ้านโคกพัฒนาดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010120 บ้านนาสะโนดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010121 นาหว้าประชาสรรค์ดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010122 บ้านหนองกระยังดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนาดอนตาลนาสะเม็งเครือข่ายฯดอนตาล 0
49010124 บ้านแก้ง2ดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010125 บ้านคำดู่ดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010126 บ้านดงดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010127 บ้านนาคำน้อย1ดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010128 บ้านภูวงดอนตาลบ้านแก้งเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010129 บ้านภูล้อมดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010130 บ้านหนองบอนดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010131 บ้านบาก2ดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010132 บ้านนายางดอนตาลบ้านบากเครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยาดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010134 บ้านห้วยทราย2ดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010135 บ้านหนองเม็กดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010136 บ้านนาทามดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010137 บ้านนาป่งดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010138 บ้านนามนดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010139 บ้านโนนสวาทดอนตาลป่าไร่เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 0
49010140 ชุมชนโพธิ์ไทรดอนตาลโพธิ์ไทรเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010141 บ้านนาโพธิ์ดอนตาลโพธิ์ไทรเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010142 บ้านโคกหนองหล่มดอนตาลโพธิ์ไทรเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010143 บ้านเหล่าหมีดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010144 บ้านโคกสว่าง1ดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010145 บ้านเหล่าแขมทองดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0
49010146 บ้านท่าห้วยคำดอนตาลเหล่าหมีเครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 0