ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)


ปีการศึกษาด้านภาษาไทยด้านคณิตศาสตร์รวมทุกด้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Version.