ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

101

เพศชาย 44 /44%
เพศหญิง 57 /56%

ในโรงเรียน

2,657

เพศชาย 867 /33%
เพศหญิง 1790 /67%

ในสำนักงาน

76

ศึกษานิเทศก์15 /20%
นักทรัพยากรบุคคล9 /12%
ลูกจ้างชั่วคราว8 /11%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /9%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน6 /8%
นักวิชาการศึกษา6 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
ผู้อำนวยการกลุ่ม3 /4%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
ช่างไฟฟ้า1 /1%
นิติกร1 /1%
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%

ในโรงเรียน

2,522

ครู1798 /71%
ครูธุรการ216 /9%
ผู้อำนวยการโรงเรียน184 /7%
ครูอัตราจ้าง101 /4%
พนักงานราชการ69 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)46 /2%
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน37 /1%
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ35 /1%
ลูกจ้างประจำ22 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน14 /1%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.