แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

รหัสชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
49010001 บ้านกุดแข้กุดแข้เมืองมุกดาหาร
49010002 บ้านกุดแข้ใต้กุดแข้เมืองมุกดาหาร
49010003 บ้านดงยางนันทวันกุดแข้เมืองมุกดาหาร
49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010006 บ้านคำป่าหลายคำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010007 บ้านนาคำน้อย2คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010008 บ้านนาตะแบง1คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010009 บ้านนาสองห้องคำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอคำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยาคำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010012 บ้านคำเขืองคำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010013 บ้านคำเม็กคำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010014 บ้านโค้งสำราญคำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010015 บ้านดงมันคำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010016 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุงคำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010017 บ้านพรานอ้นคำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010018 บ้านเหล่าครามคำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010019 บ้านเหมืองบ่าคำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010020 บ้านนาดี2ดงมอนเมืองมุกดาหาร
49010021 บ้านสงเปือยเหนือดงมอนเมืองมุกดาหาร
49010022 ห้วยยางจอมมณีดงมอนเมืองมุกดาหาร
49010023 บ้านไร่ดงมอนเมืองมุกดาหาร
49010024 บ้านดงมอนดงมอนเมืองมุกดาหาร
49010025 บ้านดงเย็นดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010026 บ้านคำบง2ดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010027 บ้านโคกขามเลียนดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010029 บ้านป่งโพนดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010030 บ้านโพนสวางดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010031 บ้านสามขัวดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010032 บ้านหนองแคนนาจานดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010033 บ้านบุ่งอุทัยนาสีนวนเมืองมุกดาหาร
49010034 "บ้านส้มป่อย ""รอดนุกูล"""นาสีนวนเมืองมุกดาหาร
49010035 บ้านท่าไค้นาสีนวนเมืองมุกดาหาร
49010036 บ้านโนนศรีนาสีนวนเมืองมุกดาหาร
49010037 บ้านป่งเปือยนาโสกเมืองมุกดาหาร
49010038 บ้านนาโด่นาโสกเมืองมุกดาหาร
49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์นาโสกเมืองมุกดาหาร
49010040 ชุมชนนาโสกนาโสกเมืองมุกดาหาร
49010041 บ้านหนองน้ำเต้านาโสกเมืองมุกดาหาร
49010042 บ้านนาหัวภูนาโสกเมืองมุกดาหาร
49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ดนาโสกเมืองมุกดาหาร
49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือยบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร
49010045 บ้านดอนม่วยบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร
49010046 บ้านหนองแอกบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร
49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร
49010048 บ้านหนองหอยป่าหวายบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร
49010049 บ้านป่าหวายบ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010050 บ้านพังคองบ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010051 บ้านสงเปือยบ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010052 บ้านหนองบัวบ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010053 บ้านหนองแวงบ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010054 บ้านโคก1บ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010055 บ้านคำผึ้งผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010056 บ้านจอมมณีใต้ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010057 ไตรมิตรวิทยาคมผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010058 บ้านโนนตูมผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010059 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์)ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010060 บ้านหนองไผ่ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010061 บ้านนาถ่อนโพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010062 บ้านนาโสกน้อยโพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010063 ชุมชนโพนทรายโพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010064 บ้านม่วงหักโพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์โพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010066 คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนาโพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010067 คำฮีเบญจวิทย์โพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010068 บ้านแก่นเต่าโพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010069 คำสายทองวิทยามุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010070 บ้านกุดโง้งมุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010071 บ้านดานคำมุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010072 นาคำน้อยวิทยามุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010073 เมืองใหม่มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010074 บ้านศูนย์ไหมมุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010075 บ้านนาโปน้อยมุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010076 มุกดาลัยมุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณมุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010078 อนุบาลมุกดาหารมุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010079 ชุมชนศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหาร
49010080 คำแฮดประชาสรรค์กกแดงนิคมคำสร้อย
49010081 บ้านนาหลวง2กกแดงนิคมคำสร้อย
49010082 บ้านบะกกแดงนิคมคำสร้อย
49010083 บ้านป่าแดงกกแดงนิคมคำสร้อย
49010084 บ้านหนองสระพังกกแดงนิคมคำสร้อย
49010085 บ้านอุ่มไผ่กกแดงนิคมคำสร้อย
49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อยโชคชัยนิคมคำสร้อย
49010087 บ้านคำบง1โชคชัยนิคมคำสร้อย
49010088 บ้านคำพอก2โชคชัยนิคมคำสร้อย
49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์โชคชัยนิคมคำสร้อย
49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวนโชคชัยนิคมคำสร้อย
49010091 บ้านห้วยกอก1นากอกนิคมคำสร้อย
49010092 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์นากอกนิคมคำสร้อย
49010093 บ้านนากอกนากอกนิคมคำสร้อย
49010094 บ้านนาสองเหมืองนากอกนิคมคำสร้อย
49010095 บ้านน้ำเที่ยง2นากอกนิคมคำสร้อย
49010096 บ้านนาอุดมนาอุดมนิคมคำสร้อย
49010097 บ้านขอนแก่นนาอุดมนิคมคำสร้อย
49010098 บ้านคำไหลนาอุดมนิคมคำสร้อย
49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓นาอุดมนิคมคำสร้อย
49010100 บ้านป่าเตยนาอุดมนิคมคำสร้อย
49010101 บ้านโนนเกษมนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย
49010102 บ้านภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย
49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย
49010104 บ้านคำสร้อยนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย
49010105 บ้านด่านมนนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย
49010106 บ้านคำนางโอกร่มเกล้านิคมคำสร้อย
49010107 บ้านหนองนกเขียนร่มเกล้านิคมคำสร้อย
49010108 บ้านนิคมร่มเกล้าร่มเกล้านิคมคำสร้อย
49010109 ป่งแดงวิทยาคมหนองแวงนิคมคำสร้อย
49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่านหนองแวงนิคมคำสร้อย
49010111 บ้านโนนสะอาด2หนองแวงนิคมคำสร้อย
49010112 หนองข่าประชาอุทิศหนองแวงนิคมคำสร้อย
49010113 บ้านหนองแวงใหญ่หนองแวงนิคมคำสร้อย
49010114 ชุมชนดอนตาลดอนตาลดอนตาล
49010115 บ้านนาม่วงดอนตาลดอนตาล
49010116 บ้านโพนสว่างดอนตาลดอนตาล
49010117 บ้านห้วยกอก2ดอนตาลดอนตาล
49010118 นาสะเม็งวิทยานาสะเม็งดอนตาล
49010119 บ้านโคกพัฒนานาสะเม็งดอนตาล
49010120 บ้านนาสะโนนาสะเม็งดอนตาล
49010121 นาหว้าประชาสรรค์นาสะเม็งดอนตาล
49010122 บ้านหนองกระยังนาสะเม็งดอนตาล
49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนานาสะเม็งดอนตาล
49010124 บ้านแก้ง2บ้านแก้งดอนตาล
49010125 บ้านคำดู่บ้านแก้งดอนตาล
49010126 บ้านดงบ้านแก้งดอนตาล
49010127 บ้านนาคำน้อย1บ้านแก้งดอนตาล
49010128 บ้านภูวงบ้านแก้งดอนตาล
49010129 บ้านภูล้อมบ้านบากดอนตาล
49010130 บ้านหนองบอนบ้านบากดอนตาล
49010131 บ้านบาก2บ้านบากดอนตาล
49010132 บ้านนายางบ้านบากดอนตาล
49010133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยาป่าไร่ดอนตาล
49010134 บ้านห้วยทราย2ป่าไร่ดอนตาล
49010135 บ้านหนองเม็กป่าไร่ดอนตาล
49010136 บ้านนาทามป่าไร่ดอนตาล
49010137 บ้านนาป่งป่าไร่ดอนตาล
49010138 บ้านนามนป่าไร่ดอนตาล
49010139 บ้านโนนสวาทป่าไร่ดอนตาล
49010140 ชุมชนโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรดอนตาล
49010141 บ้านนาโพธิ์โพธิ์ไทรดอนตาล
49010142 บ้านโคกหนองหล่มโพธิ์ไทรดอนตาล
49010143 บ้านเหล่าหมีเหล่าหมีดอนตาล
49010144 บ้านโคกสว่าง1เหล่าหมีดอนตาล
49010145 บ้านเหล่าแขมทองเหล่าหมีดอนตาล
49010146 บ้านท่าห้วยคำเหล่าหมีดอนตาล
49010147 บ้านนายอเหล่าหมีดอนตาล
49010148 บ้านป่าพยอมเหล่าหมีดอนตาล
49010149 สยามกลการ4เหล่าหมีดอนตาล
49010150 บ้านกกตูมกกตูมดงหลวง
49010151 บ้านแก้งนางกกตูมดงหลวง
49010152 บ้านขัวสูงกกตูมดงหลวง
49010153 บ้านนาหินกองกกตูมดงหลวง
49010154 บ้านปากช่องกกตูมดงหลวง
49010155 สยามกลการ 5กกตูมดงหลวง
49010156 บ้านสานแว้กกตูมดงหลวง
49010157 หมู่บ้านป่าไม้กกตูมดงหลวง
49010158 บ้านชะโนด 2ชะโนดน้อยดงหลวง
49010159 บ้านหนองยางชะโนดน้อยดงหลวง
49010160 บ้านย้อมพัฒนาชะโนดน้อยดงหลวง
49010161 บ้านโสกดงหลวงดงหลวง
49010162 บ้านเปียดดงหลวงดงหลวง
49010163 บ้านโพนแดงดงหลวงดงหลวง
49010164 บ้านดงหลวงดงหลวงดงหลวง
49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศพังแดงดงหลวง
49010166 บ้านนาหลักพังแดงดงหลวง
49010167 บ้านฝั่งแดงพังแดงดงหลวง
49010168 บ้านมะนาวพังแดงดงหลวง
49010169 บ้านหนองคองพังแดงดงหลวง
49010170 พระราชทานบ้านหนองหมูพังแดงดงหลวง
49010171 บ้านโพนไฮหนองแคนดงหลวง
49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาวดงหลวงดงหลวง
49010173 บ้านก้านเหลืองดงหนองแคนดงหลวง
49010174 ร่มเกล้าหนองแคนดงหลวง
49010175 ชุมชนบ้านหนองบัวหนองบัวดงหลวง
49010176 บ้านน้ำบ่อดงหนองบัวดงหลวง
49010177 บ้านเหล่าดงหนองบัวดงหลวง
49010178 บ้านหนองหนาวหนองบัวดงหลวง
49010179 ชุมชนบ้านคำชะอีคำชะอีคำชะอี
49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำคำชะอีคำชะอี
49010181 บ้านแก้งช้างเนียมคำชะอีคำชะอี
49010182 บ้านนาปุ่งคำชะอีคำชะอี
49010183 บ้านโนนสว่าง1คำชะอีคำชะอี
49010184 บ้านหนองกะปาดคำชะอีคำชะอี
49010185 "วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ""ราษฎร์ประสงค์"""คำชะอีคำชะอี
49010186 บ้านกลางคำบกคำชะอี
49010187 คำบกราษฎร์นุกูลคำบกคำชะอี
49010188 บ้านบาก1คำบกคำชะอี
49010189 บ้านห้วยลำโมงคำบกคำชะอี
49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501น้ำเที่ยงคำชะอี
49010191 "บ้านหนองเอี่ยนดง""ราษฎร์สงเคราะห์"""น้ำเที่ยงคำชะอี
49010192 ห้วยตาเปอะบ้านค้อคำชะอี
49010193 "บ้านค้อ ""บ้านค้อวิทยาคาร"""บ้านค้อคำชะอี
49010194 บ้านโคก2บ้านค้อคำชะอี
49010195 บ้านดงยาง1บ้านค้อคำชะอี
49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)บ้านค้อคำชะอี
49010197 บ้านโนนสังข์ศรีบ้านซ่งคำชะอี
49010198 บ้านซ่งบ้านซ่งคำชะอี
49010199 บ้านม่วงบ้านเหล่าคำชะอี
49010200 บ้านแมดบ้านเหล่าคำชะอี
49010201 บ้านเหล่าบ้านเหล่าคำชะอี
49010202 บ้านหนองสระพังทองโพนงามคำชะอี
49010203 บ้านดอนป่าแคนโพนงามคำชะอี
49010204 บ้านตูมหวานโพนงามคำชะอี
49010205 บ้านแฝกโพนงามคำชะอี
49010206 บ้านโพนงามโพนงามคำชะอี
49010207 บ้านนาหลวง1หนองเอี่ยนคำชะอี
49010208 บ้านหนองบงหนองเอี่ยนคำชะอี
49010209 บ้านหนองเอี่ยนหนองเอี่ยนคำชะอี
49010210 บ้านโคกสว่าง2เหล่าสร้างถ่อคำชะอี
49010211 บ้านหนองไฮเหล่าสร้างถ่อคำชะอี
49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อเหล่าสร้างถ่อคำชะอี
49010213 เมืองพาลุกากรภูมิชะโนดหว้านใหญ่
49010214 บ้านชะโนด 1ชะโนดหว้านใหญ่
49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษาดงหมูหว้านใหญ่
49010216 บ้านขามป้อมบางทรายน้อยหว้านใหญ่
49010217 บ้านทรายทองบางทรายน้อยหว้านใหญ่
49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อยบางทรายน้อยหว้านใหญ่
49010219 บ้านสองคอนป่งขามหว้านใหญ่
49010220 บ้านป่งขามป่งขามหว้านใหญ่
49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคมป่งขามหว้านใหญ่
49010222 บ้านนาดีโคกสวาทป่งขามหว้านใหญ่
49010223 บ้านหว้านใหญ่หว้านใหญ่หว้านใหญ่
49010224 บ้านหนองผือดอนม่วงหว้านใหญ่หว้านใหญ่
49010225 บ้านหว้านน้อยหว้านใหญ่หว้านใหญ่
49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้างหว้านใหญ่หว้านใหญ่
49010227 บ้านโนนสว่าง 2หว้านใหญ่หว้านใหญ่
49010228 บ้านโนนยางโนนยางหนองสูง
49010229 บ้านคำพอก 1โนนยางหนองสูง
49010230 บ้านงิ้วโนนยางหนองสูง
49010231 บ้านวังนองโนนยางหนองสูง
49010232 บ้านหนองโอใหญ่โนนยางหนองสูง
49010233 บ้านคำพี้บ้านเป้าหนองสูง
49010234 บ้านเป้าป่าแสดบ้านเป้าหนองสูง
49010235 บ้านภูบ้านเป้าหนองสูง
49010236 บ้านวังไฮภูวงหนองสูง
49010237 บ้านนาตะแบง 2ภูวงหนองสูง
49010238 บ้านบุ่งภูวงหนองสูง
49010239 บ้านโคกกลางหนองสูงใต้หนองสูง
49010240 บ้านแวงหนองสูงใต้หนองสูง
49010241 บ้านโคกหินกองหนองสูงใต้หนองสูง
49010242 บ้านหลุบปึ้งหนองสูงใต้หนองสูง
49010243 บ้านเหล่าน้อยหนองสูงใต้หนองสูง
49010244 บ้านนาหนองแคนหนองสูงหนองสูง
49010245 บ้านคันแทหนองสูงหนองสูง
49010246 ชุมชนเมืองหนองสูงหนองสูงเหนือหนองสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Version.