แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
49010001 โรงเรียนบ้านกุดแข้ กุดแข้เมืองมุกดาหาร
49010002 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้เมืองมุกดาหาร
49010003 โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน กุดแข้เมืองมุกดาหาร
49010004 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010005 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010006 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010007 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010008 โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010009 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010010 โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร
49010011 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010012 โรงเรียนบ้านคำเขือง คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010013 โรงเรียนบ้านคำเม็ก คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010014 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010015 โรงเรียนบ้านดงมัน คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010016 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010017 โรงเรียนบ้านพรานอ้น คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010018 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010019 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร
49010020 โรงเรียนบ้านนาดี2 ดงมอนเมืองมุกดาหาร
49010021 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ ดงมอนเมืองมุกดาหาร
49010022 โรงเรียนห้วยยางจอมมณี ดงมอนเมืองมุกดาหาร
49010023 โรงเรียนบ้านไร่ ดงมอนเมืองมุกดาหาร
49010024 โรงเรียนบ้านดงมอน ดงมอนเมืองมุกดาหาร
49010025 โรงเรียนบ้านดงเย็น ดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010026 โรงเรียนบ้านคำบง2 ดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010027 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010028 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010029 โรงเรียนบ้านป่งโพน ดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010030 โรงเรียนบ้านโพนสวาง ดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010031 โรงเรียนบ้านสามขัว ดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010032 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน ดงเย็นเมืองมุกดาหาร
49010033 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย นาสีนวนเมืองมุกดาหาร
49010034 โรงเรียน"บ้านส้มป่อย ""รอดนุกูล""" นาสีนวนเมืองมุกดาหาร
49010035 โรงเรียนบ้านท่าไค้ นาสีนวนเมืองมุกดาหาร
49010036 โรงเรียนบ้านโนนศรี นาสีนวนเมืองมุกดาหาร
49010037 โรงเรียนบ้านป่งเปือย นาโสกเมืองมุกดาหาร
49010038 โรงเรียนบ้านนาโด่ นาโสกเมืองมุกดาหาร
49010039 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นาโสกเมืองมุกดาหาร
49010040 โรงเรียนชุมชนนาโสก นาโสกเมืองมุกดาหาร
49010041 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า นาโสกเมืองมุกดาหาร
49010042 โรงเรียนบ้านนาหัวภู นาโสกเมืองมุกดาหาร
49010043 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสกเมืองมุกดาหาร
49010044 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร
49010045 โรงเรียนบ้านดอนม่วย บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร
49010046 โรงเรียนบ้านหนองแอก บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร
49010047 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร
49010048 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร
49010049 โรงเรียนบ้านป่าหวาย บ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010050 โรงเรียนบ้านพังคอง บ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010051 โรงเรียนบ้านสงเปือย บ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010052 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010053 โรงเรียนบ้านหนองแวง บ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010054 โรงเรียนบ้านโคก1 บ้านโคกเมืองมุกดาหาร
49010055 โรงเรียนบ้านคำผึ้ง ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010056 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010057 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010058 โรงเรียนบ้านโนนตูม ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010059 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์) ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010060 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร
49010061 โรงเรียนบ้านนาถ่อน โพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010062 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย โพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010063 โรงเรียนชุมชนโพนทราย โพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010064 โรงเรียนบ้านม่วงหัก โพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010065 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ โพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010066 โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา โพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010067 โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ โพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010068 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า โพนทรายเมืองมุกดาหาร
49010069 โรงเรียนคำสายทองวิทยา มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010070 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010071 โรงเรียนบ้านดานคำ มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010072 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010073 โรงเรียนเมืองใหม่ มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010074 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010075 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010076 โรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010077 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010078 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร มุกดาหารเมืองมุกดาหาร
49010079 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหาร
49010080 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ กกแดงนิคมคำสร้อย
49010081 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 กกแดงนิคมคำสร้อย
49010082 โรงเรียนบ้านบะ กกแดงนิคมคำสร้อย
49010083 โรงเรียนบ้านป่าแดง กกแดงนิคมคำสร้อย
49010084 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง กกแดงนิคมคำสร้อย
49010085 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ กกแดงนิคมคำสร้อย
49010086 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย โชคชัยนิคมคำสร้อย
49010087 โรงเรียนบ้านคำบง1 โชคชัยนิคมคำสร้อย
49010088 โรงเรียนบ้านคำพอก2 โชคชัยนิคมคำสร้อย
49010089 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัยนิคมคำสร้อย
49010090 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน โชคชัยนิคมคำสร้อย
49010091 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 นากอกนิคมคำสร้อย
49010092 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ นากอกนิคมคำสร้อย
49010093 โรงเรียนบ้านนากอก นากอกนิคมคำสร้อย
49010094 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง นากอกนิคมคำสร้อย
49010095 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 นากอกนิคมคำสร้อย
49010096 โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดมนิคมคำสร้อย
49010097 โรงเรียนบ้านขอนแก่น นาอุดมนิคมคำสร้อย
49010098 โรงเรียนบ้านคำไหล นาอุดมนิคมคำสร้อย
49010099 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ นาอุดมนิคมคำสร้อย
49010100 โรงเรียนบ้านป่าเตย นาอุดมนิคมคำสร้อย
49010101 โรงเรียนบ้านโนนเกษม นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย
49010102 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย
49010103 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย
49010104 โรงเรียนบ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย
49010105 โรงเรียนบ้านด่านมน นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย
49010106 โรงเรียนบ้านคำนางโอก ร่มเกล้านิคมคำสร้อย
49010107 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ร่มเกล้านิคมคำสร้อย
49010108 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า ร่มเกล้านิคมคำสร้อย
49010109 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม หนองแวงนิคมคำสร้อย
49010110 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน หนองแวงนิคมคำสร้อย
49010111 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 หนองแวงนิคมคำสร้อย
49010112 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ หนองแวงนิคมคำสร้อย
49010113 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ หนองแวงนิคมคำสร้อย
49010114 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาลดอนตาล
49010115 โรงเรียนบ้านนาม่วง ดอนตาลดอนตาล
49010116 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ดอนตาลดอนตาล
49010117 โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 ดอนตาลดอนตาล
49010118 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา นาสะเม็งดอนตาล
49010119 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา นาสะเม็งดอนตาล
49010120 โรงเรียนบ้านนาสะโน นาสะเม็งดอนตาล
49010121 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ นาสะเม็งดอนตาล
49010122 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง นาสะเม็งดอนตาล
49010123 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา นาสะเม็งดอนตาล
49010124 โรงเรียนบ้านแก้ง2 บ้านแก้งดอนตาล
49010125 โรงเรียนบ้านคำดู่ บ้านแก้งดอนตาล
49010126 โรงเรียนบ้านดง บ้านแก้งดอนตาล
49010127 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 บ้านแก้งดอนตาล
49010128 โรงเรียนบ้านภูวง บ้านแก้งดอนตาล
49010129 โรงเรียนบ้านภูล้อม บ้านบากดอนตาล
49010130 โรงเรียนบ้านหนองบอน บ้านบากดอนตาล
49010131 โรงเรียนบ้านบาก2 บ้านบากดอนตาล
49010132 โรงเรียนบ้านนายาง บ้านบากดอนตาล
49010133 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ป่าไร่ดอนตาล
49010134 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 ป่าไร่ดอนตาล
49010135 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป่าไร่ดอนตาล
49010136 โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ดอนตาล
49010137 โรงเรียนบ้านนาป่ง ป่าไร่ดอนตาล
49010138 โรงเรียนบ้านนามน ป่าไร่ดอนตาล
49010139 โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป่าไร่ดอนตาล
49010140 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร โพธิ์ไทรดอนตาล
49010141 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพธิ์ไทรดอนตาล
49010142 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม โพธิ์ไทรดอนตาล
49010143 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี เหล่าหมีดอนตาล
49010144 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 เหล่าหมีดอนตาล
49010145 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง เหล่าหมีดอนตาล
49010146 โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ เหล่าหมีดอนตาล
49010147 โรงเรียนบ้านนายอ เหล่าหมีดอนตาล
49010148 โรงเรียนบ้านป่าพยอม เหล่าหมีดอนตาล
49010149 โรงเรียนสยามกลการ4 เหล่าหมีดอนตาล
49010150 โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูมดงหลวง
49010151 โรงเรียนบ้านแก้งนาง กกตูมดงหลวง
49010152 โรงเรียนบ้านขัวสูง กกตูมดงหลวง
49010153 โรงเรียนบ้านนาหินกอง กกตูมดงหลวง
49010154 โรงเรียนบ้านปากช่อง กกตูมดงหลวง
49010155 โรงเรียนสยามกลการ 5 กกตูมดงหลวง
49010156 โรงเรียนบ้านสานแว้ กกตูมดงหลวง
49010157 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กกตูมดงหลวง
49010158 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ชะโนดน้อยดงหลวง
49010159 โรงเรียนบ้านหนองยาง ชะโนดน้อยดงหลวง
49010160 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อยดงหลวง
49010161 โรงเรียนบ้านโสก ดงหลวงดงหลวง
49010162 โรงเรียนบ้านเปียด ดงหลวงดงหลวง
49010163 โรงเรียนบ้านโพนแดง ดงหลวงดงหลวง
49010164 โรงเรียนบ้านดงหลวง ดงหลวงดงหลวง
49010165 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ พังแดงดงหลวง
49010166 โรงเรียนบ้านนาหลัก พังแดงดงหลวง
49010167 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง พังแดงดงหลวง
49010168 โรงเรียนบ้านมะนาว พังแดงดงหลวง
49010169 โรงเรียนบ้านหนองคอง พังแดงดงหลวง
49010170 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู พังแดงดงหลวง
49010171 โรงเรียนบ้านโพนไฮ หนองแคนดงหลวง
49010172 โรงเรียนบ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว ดงหลวงดงหลวง
49010173 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง หนองแคนดงหลวง
49010174 โรงเรียนร่มเกล้า หนองแคนดงหลวง
49010175 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัวดงหลวง
49010176 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง หนองบัวดงหลวง
49010177 โรงเรียนบ้านเหล่าดง หนองบัวดงหลวง
49010178 โรงเรียนบ้านหนองหนาว หนองบัวดงหลวง
49010179 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอีคำชะอี
49010180 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอีคำชะอี
49010181 โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม คำชะอีคำชะอี
49010182 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง คำชะอีคำชะอี
49010183 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 คำชะอีคำชะอี
49010184 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด คำชะอีคำชะอี
49010185 โรงเรียน"วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ""ราษฎร์ประสงค์""" คำชะอีคำชะอี
49010186 โรงเรียนบ้านกลาง คำบกคำชะอี
49010187 โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล คำบกคำชะอี
49010188 โรงเรียนบ้านบาก1 คำบกคำชะอี
49010189 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง คำบกคำชะอี
49010190 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 น้ำเที่ยงคำชะอี
49010191 โรงเรียน"บ้านหนองเอี่ยนดง""ราษฎร์สงเคราะห์""" น้ำเที่ยงคำชะอี
49010192 โรงเรียนห้วยตาเปอะ บ้านค้อคำชะอี
49010193 โรงเรียน"บ้านค้อ ""บ้านค้อวิทยาคาร""" บ้านค้อคำชะอี
49010194 โรงเรียนบ้านโคก2 บ้านค้อคำชะอี
49010195 โรงเรียนบ้านดงยาง1 บ้านค้อคำชะอี
49010196 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) บ้านค้อคำชะอี
49010197 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่งคำชะอี
49010198 โรงเรียนบ้านซ่ง บ้านซ่งคำชะอี
49010199 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านเหล่าคำชะอี
49010200 โรงเรียนบ้านแมด บ้านเหล่าคำชะอี
49010201 โรงเรียนบ้านเหล่า บ้านเหล่าคำชะอี
49010202 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง โพนงามคำชะอี
49010203 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน โพนงามคำชะอี
49010204 โรงเรียนบ้านตูมหวาน โพนงามคำชะอี
49010205 โรงเรียนบ้านแฝก โพนงามคำชะอี
49010206 โรงเรียนบ้านโพนงาม โพนงามคำชะอี
49010207 โรงเรียนบ้านนาหลวง1 หนองเอี่ยนคำชะอี
49010208 โรงเรียนบ้านหนองบง หนองเอี่ยนคำชะอี
49010209 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน หนองเอี่ยนคำชะอี
49010210 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 เหล่าสร้างถ่อคำชะอี
49010211 โรงเรียนบ้านหนองไฮ เหล่าสร้างถ่อคำชะอี
49010212 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อคำชะอี
49010213 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ชะโนดหว้านใหญ่
49010214 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 ชะโนดหว้านใหญ่
49010215 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา ดงหมูหว้านใหญ่
49010216 โรงเรียนบ้านขามป้อม บางทรายน้อยหว้านใหญ่
49010217 โรงเรียนบ้านทรายทอง บางทรายน้อยหว้านใหญ่
49010218 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย บางทรายน้อยหว้านใหญ่
49010219 โรงเรียนบ้านสองคอน ป่งขามหว้านใหญ่
49010220 โรงเรียนบ้านป่งขาม ป่งขามหว้านใหญ่
49010221 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม ป่งขามหว้านใหญ่
49010222 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท ป่งขามหว้านใหญ่
49010223 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่หว้านใหญ่
49010224 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่หว้านใหญ่
49010225 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่หว้านใหญ่
49010226 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่หว้านใหญ่
49010227 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่หว้านใหญ่
49010228 โรงเรียนบ้านโนนยาง โนนยางหนองสูง
49010229 โรงเรียนบ้านคำพอก 1 โนนยางหนองสูง
49010230 โรงเรียนบ้านงิ้ว โนนยางหนองสูง
49010231 โรงเรียนบ้านวังนอง โนนยางหนองสูง
49010232 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ โนนยางหนองสูง
49010233 โรงเรียนบ้านคำพี้ บ้านเป้าหนองสูง
49010234 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด บ้านเป้าหนองสูง
49010235 โรงเรียนบ้านภู บ้านเป้าหนองสูง
49010236 โรงเรียนบ้านวังไฮ ภูวงหนองสูง
49010237 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 ภูวงหนองสูง
49010238 โรงเรียนบ้านบุ่ง ภูวงหนองสูง
49010239 โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองสูงใต้หนองสูง
49010240 โรงเรียนบ้านแวง หนองสูงใต้หนองสูง
49010241 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง หนองสูงใต้หนองสูง
49010242 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง หนองสูงใต้หนองสูง
49010243 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย หนองสูงใต้หนองสูง
49010244 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน หนองสูงหนองสูง
49010245 โรงเรียนบ้านคันแท หนองสูงหนองสูง
49010246 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูงเหนือหนองสูง
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT