คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายพิเชษฐ มหาวงศ์นายพิเชษฐ มหาวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารประธานกรรมการ
 • นางสาวสุลักขณา รักษา     นางสาวสุลักขณา รักษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารประธานกรรมการ
 • ดร.อดิศร ก้อนคำดร.อดิศร ก้อนคำศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารรองประธานกรรมการ
 • ดร.คมกริช ไชยทองศรีดร.คมกริช ไชยทองศรีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารรองประธานกรรมการ
 • นายทัศนะ คล่องดีนายทัศนะ คล่องดีครูโรงเรียนบ้านชะโนด 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกรรมการ
 • นายฐิติพันธ์ หลานเศษฐานายฐิติพันธ์ หลานเศษฐาครู โรงเรียนบ้านหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกรรมการ
 • นายสุนทร ชุมศรีนายสุนทร ชุมศรีครู โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกรรมการ
 • นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์ครู โรงเรียนมุกดาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกรรมการ
 • นายธนวรรษ คล่องดีนายธนวรรษ คล่องดีครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกรรมการ
 • นายศาสตรา เพียงงามนายศาสตรา เพียงงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสองห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกรรมการ
 • นายวัชรพงษ์ เมืองโคตรนายวัชรพงษ์ เมืองโคตรครู โรงเรียนบ้านดงมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกรรมการ
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT