สพป.มุกดาหาร..


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16563128
2%
216:1
อนุบาล 21,4281,3522,780
48%
24411:1
อนุบาล 31,4501,4142,864
50%
24212:1
ระดับปฐมวัย2,9432,8295,772
20%
50711:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,5171,4252,942
15%
25112:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,6181,5653,183
16%
25013:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,5771,5763,153
16%
25113:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,6721,5833,255
16%
25013:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,0031,8583,861
19%
25615:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,8971,7683,665
18%
25614:1
ระดับประถมศึกษา10,2849,77520,059
69%
1,51413:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15874651,052
34%
5918:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25984861,084
35%
6018:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3535399934
30%
6016:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7201,3503,070
11%
17917:1
รวมทั้งสิ้น14,94713,95428,901
100%
2,20013:1