ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

246

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

149

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

23

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

238

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

244

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

55

ตาราง

2,209

ห้องเรียน
ตาราง

29,740

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,876

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

20,617

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,247

ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -39.98

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -31.02

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,593

ครูและบุคลากร

สนง.
75
รร.
2,518
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

2,593

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ183 /74%
ปฐมวัย - ม.ต้น55 /22%
ประถมฯ6 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 149 /61%
ขนาดกลาง 95 /39%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 149 /61%
ขนาดที่ 2 63 /26%
ขนาดที่ 3 24 /10%
ขนาดที่ 4 8 /3%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายวรรณสิทธิ์ คำเพาะ
  • ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
  • นายมนตรี ลาดนาเลา
  • ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์
  • นายพิเชษฐ มหาวงศ์
  • นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
  • นางสาวสุลักขณา รักษา
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
246 โรงเรียน

7 อำเภอ
เมืองมุกดาหาร

79 โรงเรียน

ตาราง
คำชะอี

34 โรงเรียน

ตาราง
นิคมคำสร้อย

34 โรงเรียน

ตาราง
หนองสูง

19 โรงเรียน

ตาราง
ดงหลวง

29 โรงเรียน

ตาราง
หว้านใหญ่

15 โรงเรียน

ตาราง
ดอนตาล

36 โรงเรียน

ตาราง

19 เครือข่าย
เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯภูสระดอกบัว

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา

14 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯธารบังอี่

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯดงหลวง

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯหว้านใหญ่

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯเมืองหนองสูง

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น

17 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์

18 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์

17 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคำชะอีคำบก

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯดอนตาล

10 โรงเรียน

ตาราง
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.