ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

246

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

153

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

21

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

239

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

244

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

55

ตาราง

2,200

ห้องเรียน
-75
ตาราง

28,901

นักเรียน
-922
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,772

-102
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

20,059

-591
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,070

-229
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,572

ครูและบุคลากร

สนง.
75
รร.
2,497
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

2,572

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ184 /75%
ปฐมวัย - ม.ต้น55 /22%
ประถมฯ5 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 153 /62%
ขนาดกลาง 91 /37%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 153 /62%
ขนาดที่ 2 61 /25%
ขนาดที่ 3 23 /9%
ขนาดที่ 4 7 /3%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
 • ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
 • นายพิเชษฐ มหาวงศ์
 • ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์
 • นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
 • นางสาวสุลักขณา รักษา
 • นายมนตรี ลาดนาเลา
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
 • นายวรพงศ์ ปิยวิบูลย์กุล
 • นายสุนทร ชุมศรี
 • นายฐิติพันธ์ หลานเศษฐา
 • นายศาสตรา เพียงงาม
 • นายธนวรรษ คล่องดี
 • ดร.คมกริช ไชยทองศรี
 • นายอภิสิทธิ์ อุ่นชัย
246 โรงเรียน

7 อำเภอ
เมืองมุกดาหาร

79 โรงเรียน

ตาราง
คำชะอี

34 โรงเรียน

ตาราง
นิคมคำสร้อย

34 โรงเรียน

ตาราง
หนองสูง

19 โรงเรียน

ตาราง
ดงหลวง

29 โรงเรียน

ตาราง
หว้านใหญ่

15 โรงเรียน

ตาราง
ดอนตาล

36 โรงเรียน

ตาราง

19 เครือข่าย
เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯภูสระดอกบัว

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา

14 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯธารบังอี่

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯดงหลวง

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯหว้านใหญ่

15 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯเมืองหนองสูง

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น

17 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์

18 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์

17 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯคำชะอีคำบก

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายฯดอนตาล

10 โรงเรียน

ตาราง
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.